CẤN THỊ THANH, H.; TRƯƠNG VÂN, A.; LÊ THU, T. 4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 22, p. 27–37, 2018. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/110. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.