Bùi Thị Hồng, T. (2019). 01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 3–13. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81