Nguyễn Bình, P., Nguyễn Anh, Q., Nguyễn Văn, T., Nguyễn Xuân, A., & Nguyễn Văn, H. (2019). 02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 14–26. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/70