Bùi Thị Thu, T., Nguyễn Khắc, T., & Phan Thị Hoài, T. (2017). 13. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐĂK MÂM, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 105–114. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/51