Phạm Quang, H., Nguyễn Thị, L., Phạm Hồng, T., Bùi Thanh, H., & Trần Đăng, H. (2023). 3. ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI VÀ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2022 BẰNG GOOGLE EARTH ENGINE VÀ ẢNH VỆ TINH SENTINEL ĐA THỜI GIAN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 26–35. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/490