Trần Đức, T., Đỗ Thị, B., & Nguyễn Phương, A. (2022). 05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 46–52. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/460