Nguyễn Thị Thanh, H., Bùi Thị Thu, H., Lê Thị Vân, A., Nguyễn Xuân, Đạt, Ngô Thị Thu, H., Nguyễn Thị, Ánh, Phạm Hải, L., Vũ Văn, T., Vũ Thị, M., Vũ Văn, D., & Trần Đình, H. (2022). 02. Research on simultaneously removal of ciprofloxacin and levofloxacin in water by bismuth oxidide - BiOI. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 14–21. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423