Nguyễn Sách, T., Đỗ Văn, D., Lê Vũ Hồng, H., Đào Khánh, H., Nguyễn Thị Thu, N., Lê Đức, L., & Ngô Thị Thanh, T. (2022). 03. GIẢI PHÁP HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 22–33. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408