Nguyễn Văn, T., Phạm Thị, L., Tống Sĩ, S., Lê Thị Thu, H., & Nguyễn Văn, N. (2022). 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 108–117. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/400