Đỗ Thị Phương, T., & Chu Hải, T. (2022). 07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 68–76. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/396