Lê Thị Thu, H., Lê Thị, V., Ngô Đình, L., Nguyễn Văn, K., Nguyễn Hoàng, L., & Nguyễn Tiến, T. (2021). 13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 126–136. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352