Nguyễn Thanh, G., Phùng Thị, H., Dương Văn, N., Lê Thị Diễm, M., & Lê Thị Bích, T. (2021). 05. Assessing surface water quality in Cai Rang district, Can Tho city. Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 47–60. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/311