Nguyễn Thanh, G., Phùng Thị, H., Dương Văn, N., Lê Thị Diễm, M., & Lê Thị Bích, T. (2021). 05. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 47–60. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/311