Nguyễn Thị Hải, Y. (2020). 17. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP, THỰC HIỆN QUY HOẠCH TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 158–166. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/304