Vũ Văn, D., Lê Đắc, T., Phạm Hồng, T., & Bùi Đức, T. (2020). 02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 12–23. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289