Bùi Sỹ, B., Lại Thế, D., & Bùi Đức, T. (2020). 05. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA DÂN CƯ VEN BIỂN VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 43–51. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/260