Nguyễn Ngọc, T., Vũ Văn, L., & Nguyễn Hồng, L. (2017). 1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 3–9. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/26