Nguyễn Thị Hải, Y., Phạm Anh, T., & Lê Mạnh, T. (2020). 13. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (31), 127–137. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/253