Trần Thị Minh, H., Phạm Hòa, T., Đỗ Hà, A., & Võ Hồng, N. (2020). 11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU, BÌNH THUẬN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 80–91. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/235