Đỗ Thị, B., & Lê Thu, T. (2019). 06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 39–44. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/197