Nguyễn Hải, Đông, Đỗ Thị Phương, T., Doãn Thị Thái, H., & Trần Thị , H. (2019). 03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 16–26. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194