Nguyễn Tiến, T. (2019). 13. THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 118–122. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/189