Thái Thị Thanh, M., & Tae Yoon, P. (2019). 12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 90–99. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/175