Nguyễn Tiến, H., Vũ Hải, Đăng, & Nguyễn Kiên, D. (2018). 11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 89–98. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133