Lê Thu, T., & Đỗ Thị, B. (2018). 06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 48–55. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/128