Bùi Thị Hồng, T., & Nguyễn Xuân, B. (2018). 05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 41–47. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127