Phạm Anh, T., & Nguyễn Thị Hải, Y. (2018). 8. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 61–70. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/114