(1)
Nguyễn Kiên, D.; Trần Chấn, N. 6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI. TCKHTNMT 2018, 43-49.