(1)
Bùi Thị Hồng, T. 01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. TCKHTNMT 2019, 3-13.