(1)
Nguyễn Bình, P.; Nguyễn Anh, Q.; Nguyễn Văn, T.; Nguyễn Xuân, A.; Nguyễn Văn, H. 02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM. TCKHTNMT 2019, 14-26.