(1)
Nguyễn Bích, N.; Trịnh Kim, Y. 06. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC KIM LOẠI TỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀNG TỐNG XÁ, YÊN XÁ, Ý YÊN, NAM ĐỊNH. TCKHTNMT 2023, 62-69.