(1)
Phạm Quang, H.; Nguyễn Thị, L.; Phạm Hồng, T.; Bùi Thanh, H.; Trần Đăng, H. 3. ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI VÀ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2022 BẰNG GOOGLE EARTH ENGINE VÀ ẢNH VỆ TINH SENTINEL ĐA THỜI GIAN. TCKHTNMT 2023, 26-35.