(1)
Nguyễn Thị, O.; Phan, L.; Nguyễn Thị Thu, H.; Lê Chí, L. 15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. TCKHTNMT 2023, 159-169.