(1)
Trần Đức, T.; Đỗ Thị, B.; Nguyễn Phương, A. 05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. TCKHTNMT 2022, 46-52.