(1)
Nguyễn, H.; Lê Anh, C. 03. THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG. TCKHTNMT 2022, 21-33.