(1)
Nguyễn Thị Thanh, H.; Bùi Thị Thu, H.; Lê Thị Vân, A.; Nguyễn Xuân, Đạt; Ngô Thị Thu, H.; Nguyễn Thị, Ánh; Phạm Hải, L.; Vũ Văn, T.; Vũ Thị, M.; Vũ Văn, D.; Trần Đình, H. 02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI. TCKHTNMT 2022, 14-21.