(1)
Nguyễn Văn, T.; Phạm Thị, L.; Tống Sĩ, S.; Lê Thị Thu, H.; Nguyễn Văn, N. 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH. TCKHTNMT 2022, 108-117.