(1)
Thái Thị Thanh, M. 08. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ENSO VÀ QBO TRÊN VÙNG NHIỆT ĐỚI THÁI BÌNH DƯƠNG. TCKHTNMT 2022, 77-83.