(1)
Đỗ Thị Phương, T.; Chu Hải, T. 07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH. TCKHTNMT 2022, 68-76.