(1)
Phạm Văn, C.; Đỗ Mạnh, T. 02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. TCKHTNMT 2021, 11-16.