(1)
Nguyễn Thị Hồng Mi, M.; Nguyễn Viết, T.; Phạm Thị, H. 12. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CONDOTEL TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. TCKHTNMT 2021, 119-129.