(1)
Hoàng Thị, H.; Nguyễn Ngọc, T.; Trương Vân, A. 10. NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH NAM ĐỊNH. TCKHTNMT 2021, 97-108.