(1)
Nguyễn Thanh, G.; Phùng Thị, H.; Dương Văn, N.; Lê Thị Diễm, M.; Lê Thị Bích, T. 05. Assessing Surface Water Quality in Cai Rang District, Can Tho City. TCKHTNMT 2021, 47-60.