(1)
Nguyễn Xuân, L.; Đoàn Thị, O.; Nguyễn Thành, T. 05. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU GOM, XỬ LÝ ĐẾN NĂM 2030. TCKHTNMT 2020, 38-46.