(1)
Nguyễn Văn, N.; Nguyễn Thanh, Đoàn; Nguyễn Thanh, T. 04. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ DỰA TRÊN ẢNH VIỄN THÁM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU. TCKHTNMT 2020, 30-37.