(1)
Vũ Văn, D.; Lê Đắc, T.; Phạm Hồng, T.; Bùi Đức, T. 02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH. TCKHTNMT 2020, 12-23.