(1)
Nguyễn Ngọc, T.; Vũ Văn, L.; Nguyễn Hồng, L. 1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI. TCKHTNMT 2017, 3-9.