(1)
Nguyễn Thị Hải, Y.; Phạm Anh, T.; Lê Mạnh, T. 13. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH. TCKHTNMT 2020, 127-137.