(1)
Dương Thị, H.; Chu Thị Thu, H. 01. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NẮNG NÓNG VỚI CÁC TÁC NHÂN GÂY RA NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG TRỊ. TCKHTNMT 2020, 3-10.