(1)
Phạm Thị Thanh, T.; Lê Thị Thu, H. . 12. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. TCKHTNMT 2020, 92-101.