(1)
Trần Thị Minh, H.; Phạm Hòa, T.; Đỗ Hà, A.; Võ Hồng, N. 11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU, BÌNH THUẬN. TCKHTNMT 2020, 80-91.